Zaproszenie Toruń ul.Międzymurze 2-4

 

RGK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

zaprasza do negocjacji
w sprawie sprzedaży

na sprzedaż udziału wynoszącego 63748/69971 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o numerze działki 214 o powierzchni 0,0630 ha (KW TO1T/ 00039738/4) oraz własności posadowionego na tej nieruchomości budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, z wyłączeniem wyodrębnionego lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,23 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00065213/9 oraz przypadającego temu lokalowi udziału wynoszącego 6223/69971 części we własności części wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli, położonej w miejscowości Toruń ul. Międzymurze 2-4, woj. kujawsko-pomorskie. Nieruchomość jest położona w centrum miasta Torunia.

Strefa ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. Układ urbanistyczny w granicach wpisu do rejestru zabytków i na listę światowego dziedzictwa_UNESCO. Spółka informuje, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późniejszymi zmianami) Gminie m. Toruń przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu użytkowania wieczystego Nieruchomości.

torun miedzymurze

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Proponowana cena nabycia netto: 2.300.000,00 zł.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

.

O przystąpieniu do negocjacji decyduje data złożenia oferty nabycia nieruchomości. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, w tym samym czasie, Spółka zawiadomi o tym fakcie oferentów, którzy złożyli te propozycje, wyznaczając jednocześnie miejsce, termin i warunki aukcji wyłącznie dla tych oferentów.

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w kancelarii RGK Spółki z o.o., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, IV piętro pok. 432 Olivia Gate w Kancelarii Spółki tj. Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o.], osobiście lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, w terminie do 21 lipca 2017r. Oferta powinna zawierać:

-         imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę oferenta (w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne należy ponadto wskazać, czy oferent składa ofertę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a jeśli tak oferent powinien wskazać firmę; ponadto oferent będący osobę fizyczną powinien wskazać, czy pozostaje w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, czy też składa ofertę, będąc stanu wolnego),

-         datę sporządzenia oferty,

-         oferowaną cenę za Nieruchomości, nie mniejszą od Ceny Wywoławczej,

-         oświadczenie o terminie związania ofertą, nie krótszym niż 90 dni od dnia złożenia oferty.

Oferta nie spełniająca warunków formalnych podlega odrzuceniu.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo – odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu umowy rozporządzającej. Nabywca w przypadku podpisania umowy przedwstępnej zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości uzgodnionej pomiędzy stronami.

Przedmiot negocjacji można obejrzeć w dni powszednie (Pn- Pt) w godz. od 9.00 do 14.00,
po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin.

  

RGK Spółka z o.o. w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia zaproszenia do negocjacji, bez dokonania wyboru i podania przyczyny w każdym czasie.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.rgk24.pl/ lub http://rgk24.eu/


Dodatkowych Informacji udzielają:

Anna Dutkowska   tel. 885 508 833, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Antczak        tel. 887 505 705, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Załącznik do pobrania:

Informacje

  • cena: 2 300 000 PLN
  • miasto: Toruń
  • gmina: Toruń
  • woj.: kujawsko-pomorskie
© 2017 Powered By TIGER-NET

Szukaj